POLITYKA

Czwartek, 18 lipca 2019

Polityka - nr 1 (2279) z dnia 2001-01-06; s. 71

Historia

Andrzej Garlicki

Każdy sobie

Dzieje Polski i Rosji w jednym tomie

W sześć lat po wydaniu niemieckim, które w Niemczech wzbudziło żywą dyskusję, monumentalne dzieło Klausa Zernacka, porównawcza analiza dziejów Polski i Rosji, ukazało się w polskim przekładzie.

Autor, urodzony w 1931 r. w Berlinie, jest dobrze znany polskim historykom. Od 1987 r. współprzewodniczy polsko-niemieckiej komisji podręcznikowej i jego zasługi w tych ważnych działaniach są nie do przecenienia. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1989) i Uniwersytetu Warszawskiego (1997), członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, uczonym znakomicie znającym i rozumiejącym dzieje Polski. Jest też uznanym autorytetem w studiach nad dziejami Rosji.

Głównym polem badawczym berlińskiego profesora jest Średniowiecze i tu jego kontakty z polskimi uczonymi są najściślejsze, jeszcze od czasów przedwcześnie zmarłego prof. Benedykta Zientary. Równocześnie, jak pisze oceniający książkę prof. Piotr Łossowski: „Zadziwia, z jaką łatwością i znawstwem porusza się autor nie tylko wokół problemów historii dawniejszej, której jest znawcą, lecz także przedstawia czasy najnowsze. Zdumiewa jego doskonała znajomość historii Rosji (...), a równocześnie znakomita orientacja w zawiłościach dziejów Polski”. Klaus Zernack jest zaprzeczeniem tezy, że postępujący rozwój badań musi powodować zawężanie obszaru, po któ...