POLITYKA

Niedziela, 21 stycznia 2018

Polityka - nr 19 (3109) z dnia 2017-05-10; s. 105

Passent

Daniel Passent

Konstytucja majowa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2018 roku.

W imię Boga Wszechmogącego, w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 2015 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej wierzący w Boga – nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, odcinając się drutem kolczastym od zaborców, okupantów i Trzeciej Rzeczypospolitej, pomni gorzkich doświadczeń, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane przez obce stolice – Berlin, Moskwę i Brukselę – w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem i Genialnym Strategiem, ustanawiamy Konstytucję, na jaką zasługują Polki i Polacy.

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest Katolickim Państwem Narodu Polskiego.

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli pierwszego sortu. Obywatele pierwszego sortu są absolutnie równi wobec prawa. Obywatel pierwszego sortu musi mieć aktualne zaświadczenie IPN obejmujące przodków oraz dzieci i wnuki. Sortowanie obywateli odbywa się raz w roku.

Art. 3. Władza zwierzchnia należy do Narodu, zrzeszonego w Ruchu Służba i Pokora imienia Prezydenta Tysiąclecia.

Art. 4. Rzeczpospolita Polska strzeże swoich granic dzięki niezłomnym Wojskom Obrony Terytorialnej, które podlegają Ministrowi Obrony Narodowej. Minister dowodzi za pośrednictwem zwierzchnika sił zbrojnych Prezydenta RP.

Art. 5. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego drzewostanu.

Art. 6. Rzeczpospolita Polska, za pomocą swojej służby dyplomatycznej, zwłaszcza konsulów honorowych, udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą, broni swojej wiodącej roli w regionie, w Europie i na kuli ziemskiej. Szczególną formą więzi Polaków z Ojczyzną jest udział rozsianych po świecie specjalistów polskich w specjalnych komisjach smoleńskich.

Art. 7. Najwyższa władza spoczywa w rękach Genialnego Stratega, który odpowiada przed Bogiem i Historią.

Art. 8. Genialny Strateg ustanawia ustrój Rzeczypospolitej, jest najwyższą instancją władzy wykonawczej, stoi na czele większości parlamentarnej, czyli władzy ustawodawczej, którą kieruje za pośrednictwem prezesa partii rządzącej, czyli siebie samego, i nadzoruje władzę sądowniczą za pośrednictwem mianowanego przez siebie premiera i ministra sprawiedliwości. Minister mianuje prezesów i dyrektorów sądów, a także wskazuje oskarżonych i winnych, nadzoruje śledztwa, ma prawo ingerować na każdym etapie sprawy. W ten sposób realizuje się jedność wymiaru sprawiedliwości w trójpodziale: prokuratura, sądy, adwokatura. Minister ma prawo – bez zasięgania opinii sędziów – odwołać prezesów i wiceprezesów sądów, powołując w ich miejsce osoby nieuwikłane w studia prawnicze ani w wymiar sprawiedliwości.

Art. 9. Rzeczpospolita Polska za pośrednictwem mediów publicznych i Radia Maryja zapewnia pluralizm opinii i swobodny dostęp do informacji. Jest gwarantem wolności narodowych środków masowego przekazu, które działają w interesie Polski, nie są powiązane kapitałowo ani w żaden inny sposób z interesami niepolskimi.

Art. 10. Rzeczpospolita zapewnia wolność działania polskich organizacji pozarządowych, pod warunkiem iż nie są one finansowane z zagranicy i wchodzą w skład Narodowej Federacji Organizacji Pozarządowych, na czele której stoi Gubernator, wybierany przez Sejm spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Marszałka Sejmu.

Art. 11. Ostoją Rzeczypospolitej Polskiej jest sprawiedliwość. Wymierza ją suweren.

Art. 12. Konstytucja nie może być dziełem kasty prawników. Pisze ją naród za pośrednictwem przedstawicieli wybranych przez suwerena.

Art. 13. Nikt nie może być dyskryminowany ani bezkarny dlatego, że był uwikłany w zbrodniczy system PRL lub III RP w latach 1944–2015. Osoby, które były uwikłane, mogą być nadal obecne w życiu publicznym, jeśli przeszły procedurę oczyszczającą w ośrodkach resocjalizacji resortowych dzieci.

Art. 14. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, chyba że miał niewłaściwych rodziców lub dziadków, studiował w nieodpowiedniej uczelni, działał w niewłaściwym nurcie opozycji demokratycznej.

Art. 15. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu prawną ochronę życia od naturalnego poczęcia do ekshumacji. Dzieci poczęte w sposób inny niż naturalny nie są objęte dodatkiem 500+ .

Art. 16. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona prawomocnym wyrokiem sądu lub w wykazie resortowych dzieci. Czyny popełnione w PRL i w III RP nie podlegają przedawnieniu. Osoby skazane pośmiertnie zwolnione są od odbywania kary. Karę odbywają zstępni skazanego.

Art. 17. Zapewnia się wolność sumienia i religii. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Religia nauczana jest na koszt Państwa w szkołach, w wojsku, w zakładach karnych, co najmniej dwie godziny tygodniowo. Obrzędy religijne wykonywane są w czasie zajęć lekcyjnych (w wojsku – w czasie ćwiczeń i manewrów). Zwolnienie z zajęć nie oznacza zwolnienia z ...

[pełna treść dostępna dla abonentów Polityki Cyfrowej]