POLITYKA

Wtorek, 23 października 2018

Polityka - nr 39 (2673) z dnia 2008-09-27; Polityka. Pomocnik Prawny Polityki. Obywatel i Władza.; s. 18

Obywatel w domu i na ulicy

W roli świadka

Obywatel wezwany w charakterze świadka – zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym – ma obowiązek stawić się we wskazanym miejscu i czasie. W miejscu swojego pobytu może być przesłuchany tylko w wyjątkowych przypadkach (np. kalectwa). Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawił się, można nałożyć karę porządkową, a także zarządzić jego przymusowe doprowadzenie. Świadek może usprawiedliwić nieobecność w ciągu tygodnia od doręczenia postanowienia o wymierzeniu kary.

Wezwany w charakterze świadka ma obowiązek złożenia zeznań – za bezpodstawne uchylanie się od nich grozi kara pieniężna, a w końcu areszt.

Wyjątki dotyczą obrońców, duchownych, osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy państwowej lub zawodowej itp.

Prawo do odmowy zeznań mają też osoby najbliższe dla podejrzanego (oskarżonego), czyli małżonek, wstępny (rodzic, dziadek), zstępny (dziecko, wnuk), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu (np. teść, szwagier, bratowa), osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, jej małżonek oraz osoba ...