POLITYKA

Wtorek, 23 października 2018

Polityka - nr 6 (6) z dnia 2012-05-30; Pomocnik Historyczny. Stalinizm po polsku; s. 13

Stalinizm po polsku

Iwona Kochanowska

Polska powojenna: fundamenty prawno-ustrojowe

Granice.

Już 26 lipca 1944 r. doszło do podpisania pomiędzy PKWN a ZSRR umowy o przejęciu administracji na ziemiach na zachód od Bugu. Granica wschodnia, zbliżona do tzw. linii Curzona z 1919 r., została potwierdzona na konferencji w Jałcie. Natomiast granicę zachodnią (na Nysie Łużyckiej i Odrze) ostatecznie ustalono w Poczdamie. Do Polski włączono obszar dawnego Wolnego Miasta Gdańska oraz część Prus Wschodnich. Granica z Czechosłowacją wróciła do przebiegu z 1937 r.

Ustrój polityczny.

Dość ogólnikowy Manifest promoskiewskiego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 22 lipca 1944 r. zapowiadał utworzenie niepodległego i demokratycznego państwa polskiego, w którym zostaną przeprowadzone daleko idące reformy społeczno-gospodarcze. Dokument odwoływał się do konstytucji marcowej (z 1921 r.) jako podstawy prawno-ustrojowej odradzającego się państwa. Legitymizowano w nim PKWN przez – w rzeczywistości fikcyjne – powołanie go przez utworzoną przez komunistów w okupowanej Polsce Krajową Radę Narodową. W Jałcie zagwarantowano Polsce przeprowadzenie wolnych wyborów. 28 czerwca 1945 r. powstał koalicyjny Tymczasowy Rzą...

Załączniki

  • Polska powojenna

    Polska powojenna - [rys.] Krysik Jarosław