POLITYKA

Niedziela, 26 maja 2019

Polityka - nr 46 (2324) z dnia 2001-11-17; s. 28-30

Kraj

Aleksander Chećko

Rejent Chytrek

Nowe stawki notarialne – jak podatki – uderzą w bogatych, nie pomogą biednym

Obowiązujące od 26 października 2001 r. rozporządzenie ministra sprawiedliwości wprowadziło nowe, maksymalne stawki przysługujące notariuszom. Spotkało się to z krytyką; obywatele biednieją, taksa rośnie, a przecież notariuszom nie wiedzie się wcale źle. Co gorsza, państwo na tym zyska niewiele.

Wobec kryzysu finansowego państwa i głoszonego powszechnie hasła obniżania kosztów, oszczędzania na wszystkim co dotyczy życia publicznego oraz pieniędzy obywateli, którzy poniosą rzeczywisty koszt ratowania budżetu, moment wejścia w życie wyższych opłat wydaje się co najmniej niefortunny. Stanisław Iwanicki (notabene wpisany na listę notariuszy, jak wytknęła mu „Gazeta Wyborcza”), który to rozporządzenie w porozumieniu z ministrem finansów wydał, podkreślał, iż Ministerstwo Sprawiedliwości od dawna przygotowywało nowy dokument. Zarzut prywaty odrzućmy, bo były minister na razie nie zamierza świadczyć usług rejenta (nawiasem mówiąc przedwojenni ministrowie sprawiedliwości dbali już o to, by przed opuszczeniem urzędu uzyskać uprawnienia notariusza i w ten sposób zrekompensować sobie finansowo okres piastowania funkcji publicznej, zaszczytnej, ale gorzej płatnej. Iwanicki miał ...

Cennik klienta, czyli co robi notariusz i za ile?

I

Przy sporządzaniu aktu notarialnego obowiązują następujące reguły: wysokość maksymalnego wynagrodzenia zależna jest najczęściej od wartości przedmiotu czynności notarialnej i wynosi:

było:
1) do 10 000 zł – 3 proc.
2) powyżej 10 000 do 20 000 – 300 zł plus 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł
3) powyżej 20 000 zł do 50 000 – 500 zł plus 1 proc. od nadwyżki powyżej 20 000 zł
4) powyżej 50 000 zł – 800 zł plus 0,5 proc. od nadwyżki ponad 50 000 zł
Wynagrodzenie nie może być wyższe niż 5000 zł.

jest:
Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi
od wartości:
1) do 5000 zł – 200 zł
2) powyżej 5000 zł do 15 000 zł – 200 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 5000 zł
3) powyżej 15 000 zł do 30 000 zł – 500 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 15 000 zł
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 800 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 000 zł
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1100 zł + 0,5 proc. od nadwyżki powyżej 60 000 zł
6) powyżej 1 000 000 zł – 5800 zł + 0,25 proc. od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.
(Zniesiono więc dodatkowy górny próg (5000 zł) wynagrodzenia rejenta).

 

II

Za sporządzenie aktu: umowy zobowiązującej, umowy przenoszącej własność, umowy sprzedaży nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi, umowy dotyczącej zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej:

było:
maksymalne wynagrodzenie nie może być wyższe niż 2500 zł.

jest:
maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi połowę stawki z rubryki I.

 

III

• Za sporządzenie aktu ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego – wynagrodzenie nie może być wyższe niż 1250 zł. Dziś – jedna czwarta stawki z rubryki I.

• Za sporządzenie aktu zawierającego oświadczenie o przystąpieniu do spółki z o.o. lub objęciu udziału w tej spółce – nie więcej niż 100 zł. Dziś – jedna dziesiąta stawki z rubryki I.

• Za akt umowy zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników – do 400 zł. Dziś – 700 zł.

• Za testament do 25 zł. Dziś – 50 zł.

• Za testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie prawa do zachowku do 35 zł. Dziś – 100 zł.

• Za akt odwołania testamentu do 25 zł. Dziś – 25 zł.

• Za akt zwolnienia nieruchomości od obciążeń do 25 zł. Dziś – 50 zł.

• Za akt zrzeczenia się nieruchomości do 25 zł. Dziś – 100 zł.

• Za poświadczenie pełnomocnictwa do 25 zł. Dziś – 50 zł.

• Za oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku do 25 zł. Dziś – 20 zł.

• Za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni do 500 zł. Dziś – 750 zł.

• Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu za każdą rozpoczętą stronę – do 5 zł. Dziś 6 zł (za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy).

• Za poświadczenie własnoręczności podpisu lub odcisku palca osoby niepiśmiennej od 10 do 20 zł. Dziś – jedna dziesiąta wynagrodzenia jak za akt notarialny, za pełnomocnictwa – 20 zł.

• Za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem – 5 zł od strony. Dziś – 6 zł.

• Za poświadczenie pozostawania przy życiu: a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń – do 5 zł. Dziś – 6 zł
b) w innym celu do 20 zł. Dziś – 30 zł.

• Za czynność poza lokalem kancelarii notarialnej wynagrodzenie można zwiększyć za każdą godzinę od opuszczenia do powrotu do niej:
1) w porze dziennej do 1/50 stawki. Dziś – 50 zł

2) w porze nocnej oraz dni ustawowo wolne od pracy do 1/20 wynagrodzenia (za porę dzienną uznaje się czas między 8 a 20). Dziś 100 zł.

Kodeks rejenta

(z kodeksu etyki zawodowej notariusza)
• Notariuszowi nie wolno poza wynagrodzeniem uzyskiwać innych korzyści ze spraw będących przedmiotem czynności. Notariuszowi nie wolno w związku z czynnościami notarialnymi wynagradzać osób niezatrudnionych w kancelarii ani też uzyskiwać od nich dodatkowych korzyści.

Nieuczciwa konkurencja przejawia się w szczególności w:
• faktycznym współdziałaniu z osobami, które zawodowo bądź w innej formie doprowadzają notariuszowi klientów. Rażącym naruszeniem zasady wolnego wyboru jest stosowanie odpłatności wobec takich osób,
• przyciąganiu klientów poprzez zaproponowanie niższego wynagrodzenia, co jest szczególnie rażącym przypadkiem nieuczciwej konkurencji,
• stałym stosowaniu, w zależności od przewidywanych przyszłych korzyści własnych, niższych stawek wynagrodzenia w odniesieniu do klientów lepiej sytuowanych materialnie, a wyższych – w odniesieniu do klientów gorzej sytuowanych,
• monopolizowaniu korzystnych pod względem wynagrodzenia czynności aktowych, przy wykorzystywaniu pomocy przedstawicieli organów administracji i podmiotów gospodarczych,
• skupianiu w swoim ręku monopolu na powtarzające się czynności,
• zabieganiu o klienta kosztem merytorycznej jakości czynności i z przekroczeniem przez notariusza granic własnego doświadczenia i wiedzy fachowej,
• odsyłaniu klientów do innych notariuszy w sprawach pracochłonnych, a mało dochodowych,
• systematycznym świadczeniu usług przy demonstrowaniu postawy przekraczającej granice uprzejmości – również poprzez zaniechanie żądania niezbędnej dokumentacji i rezygnacji z innych wymagań, które zapewniają prawidłowość dokonanej czynności.
• Notariusza obowiązuje zakaz krytykowania wobec klientów czynności dokonanych przez innych notariuszy.