POLITYKA

Sobota, 20 kwietnia 2019

Polityka - nr 47 (2325) z dnia 2001-11-24; s. 102

Dział kadr

Marek Henzler

Remanent w centrali

Jeśli Sejm przyjmie przygotowaną przez rząd ustawę „czyszczącą”, to do połowy 2002 r. spośród obecnie istniejących zniknie dwadzieścia pięć centralnych urzędów, agencji i inspekcji. Ich szefowie, a także około 1,5 tys. urzędników i funkcjonariuszy będzie musiało poszukać nowych posad.

Premier Leszek Miller zdążył już odwołać kilkunastu szefów centralnych urzędów zajmujących się m.in.: ochroną państwa, funduszami zdrowotnymi, kulturą fizyczną i sportem, mieszkalnictwem, drogami, inspekcją weterynaryjną, modernizacją rolnictwa oraz rynkami rolnymi i pracy. Ale kadrowa rewolucja zacznie się z początkiem 2002 r., kiedy wejdzie w życie przygotowywana ustawa.

W likwidowanych instytucjach kierownicze stanowiska zajmuje 53 prezesów, przewodniczących, generalnych inspektorów i ich zastępców. Większość z nich ma nominacje z podpisem premiera Jerzego Buzka, ale jest też kilku weteranów z wcześniejszych rządów. Od połowy 1993 r. prezesem Państwowej Agencji Atomistyki jest geofizyk jądrowy prof. Jerzy Niewodniczański (członek UW), od 1994 r. Komitetowi Kinematografii przewodniczy Tadeusz Ścibor-Rylski (wcześniej na kierowniczych stanowiskach przy produkcji i rozpowszechnianiu filmów) i od 1996 r. prezesem Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń jest Danuta Wałcerz (przedtem była m.in. prezesem PZU Życie).

W wielu przypadkach sposobem na długie pełnienie funkcji szefa centralnego urzędu nie jest bynajmniej oportunizm, a posiadane ...

Rząd chce połączyć Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń z Urzędem Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Obowiązki likwidowanego Głównego Urzędu Ceł przejmie minister finansów, a Generalny Inspektorat Celny ma być włączony w struktury policyjnego Centralnego Biura Śledczego. Minister kultury przejmie kompetencje Generalnego Konserwatora Zabytków i przewodniczącego Komitetu Kinematografii. W resorcie rolnictwa połączy się Inspekcję Nasienną z Inspekcją Ochrony Roślin i będzie zlikwidowany Centralny Inspektorat Standaryzacji. Dyrekcja Generalna Dróg Publicznych połączy się z Agencją Budowy i Eksploatacji Autostrad, a zadania Agencji Prywatyzacji przejmie minister skarbu. Ze zreformowanego UOP i z części WSI powstać ma Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych połączy się z Polską Agencją Informacyjną. Na likwidacyjną ścieżkę trafią ponadto: Krajowy Urząd Pracy, Polski Komitet Normalizacji, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Państwowa Agencja Atomistyki, Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych, Agencja Techniki i Technologii oraz urzędy: Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Kultury Fizycznej i Sportu, Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i powołany zaledwie pół roku temu – ds. Repatriacji i Cudzoziemców.