POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 51 (2483) z dnia 2004-12-18; s. 75

Historia / Laureaci konkursu

Marian Turski

Waga pamięci

Kiedy ustanawialiśmy Nagrody Historyczne „Polityki” – a był to rok 1959 – podkreślaliśmy z emfazą, że mają to być nagrody z najnowszej historii Polski, a więc, w zasadzie, chodziło o nagradzanie prac dotyczących XX w., ewentualnie – epoki popowstaniowej. Jest rzeczą zrozumiałą, że z upływem czasu nabieramy dystansu do wydarzeń, których byliśmy świadkami. Tak więc wydarzenia bieżące i procesy, które – już za naszych czasów – były polityką sensu stricto, dziś stają się niczym innym niż historią. Jeżeli odnotowałem rok 1959 jako datę przyznania pierwszej edycji naszych nagród, to między innymi po to, by stwierdzić, że świetna praca, jaką dziś wyróżniamy, ma za cezurę końcową rok 1960.

Polska międzywojenna, jak wiadomo, była państwem wielonarodowościowym (jedną trzecią stanowili Ukraińcy, Białorusini, Żydzi, Niemcy – wspominam najliczniejsze mniejszości). Po wojnie, wskutek działań eksterminacyjnych okupanta (przede wszystkim zagłady Żydów) oraz zaakceptowanego przez wielkie mocarstwa przesunięcia granic – Polska, w zasadzie, stała się państwem jednonarodowym.

Ten pogląd był mocno lansowany przez ...

Nagrody Historyczne Polityki 2004

Po raz czterdziesty trzeci redakcja „Polityki” przyznała nagrody w dziedzinie najnowszej historii Polski. Jury w składzie: profesorowie Juliusz Bardach, Jerzy Holzer, Czesław Madajczyk, Jerzy Tomaszewski, Feliks Tych, Wojciech Wrzesiński oraz red. Marian Turski, przyznało za książki opublikowane w 2003 r. następujące nagrody:

W dziale prac naukowych i popularnonaukowych
w wysokości 5 tys. zł
Leszkowi Olejnikowi
za książkę
„Polityka narodowościowa Polski w latach 1944–1960”
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W dziale pamiętników, wspomnień i relacji
w wysokości 5 tys. zł
Edwardowi Hałoniowi
za książkę
„W cieniu Auschwitz”
Wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Nagroda za debiut
w wysokości 5 tys. zł
Jackowi Piotrowskiemu
za książkę
„Piłsudczycy bez lidera”
Wyd. Adam Marszałek

Laureatom i wydawcom gratulujemy