POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 7 (7) z dnia 2013-07-17; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 12. Jak się godzić, jak rozwodzić; s. 61-63

Dzieci: ile uczucia, ile wymagań

Ryszarda Socha

Zdolni do pokochania

Adoptować dziecko albo stworzyć rodzinę zastępczą – wielu o tym myśli, kto się nadaje

Dwie pary, dwie historie. Państwo A. – on 40 lat, ona 3 lata młodsza, oboje wykształcenie wyższe, zawody, którym nie grozi bezrobocie (lekarz i informatyk), własny dom jednorodzinny, bezdzietni. Chcieli adoptować dziecko – dziewczynkę, w wieku do 5 lat. Państwo B., o kilka lat starsi, też mieszkają we własnym domu. On inżynier, ona – po szkole średniej, handlowiec. Mają dorosłą córkę, studentkę. Spotykają się z chłopcem przebywającym w domu dziecka. Chcieli stworzyć rodzinę zastępczą. Małżonkowie A. nie otrzymali rekomendacji. Małżonkowie B. zostali zweryfikowani pomyślnie: „wydają się posiadać predyspozycje”.

Program

Przez wiele lat decyzje o tym, czy ktoś może przyjąć dziecko, zapadały w oparciu o odczucia pracowników ośrodków adopcyjnych i sądów rodzinnych oraz testy psychologiczne. Dziś wydanie opinii przez ośrodek adopcyjny, czy ktoś się nadaje do zastąpienia dziecku rodziców, poprzedza kilka miesięcy szkoleń (ustawowy obowiązek ich odbycia wprowadzono w Polsce w 2001 r.); obowiązują też, oczywiście, testy psychologiczno-pedagogiczne.

Obie pary A. i B. przeszły szkolenie według Programu PRIDE, bardzo obecnie popularnego. Trafił do Polski w 1999 ...

Kto może przysposobić dziecko

• osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione),

• zdrowe fizycznie i psychicznie,

• w odpowiednim wieku (prawo nie określa górnej granicy, w praktyce przyjmuje się, że różnica wieku między dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi nie powinna przekraczać 40 lat),

• mogące zapewnić dziecku godziwy byt (mieszkanie, utrzymanie),

• gwarantujące właściwą opiekę i wychowanie,

• kierujące się dobrem dziecka,

• tworzące stabilny związek małżeński, ale możliwe jest też adoptowanie dziecka przez osobę niebędącą w związku. Stan cywilny, sytuacja rodzinna kandydatów są przedmiotem oceny pracowników ośrodka adopcyjnego i sądu.